Śledź nas na:


Rozpoznawanie pism urzędowych, czyli dlaczego warto znać się na administracji?

Urzędowe pisma potrafią przyśpieszyć bicie serca skuteczniej niż dzbanek mocnej kawy. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek otrzymał taką właśnie przesyłkę. Nasz niepokój może być jeszcze większy w przypadku, gdy pismo to dotyczy toczącej się wobec nas sprawy. Jeśli nie jesteśmy akurat absolwentami administracji, możemy poczuć się zupełnie zagubieni w urzędniczym stylu, przepisach i paragrafach. Co wówczas?

Każda informacja, którą otrzymamy od urzędu, może przybrać jedną z dwóch form: zawiadomienia lub wezwania. Formy te różnią się od siebie zarówno sposobem wyjaśniania sprawy, jak i ewentualnymi konsekwencjami dla obywatela.

Wezwanie i skutki jego otrzymania

Do właściwego zakwalifikowania czynności strony niezbędne może się okazać dokonanie pewnych ustaleń przez organ administracji publicznej. Ustalenia te mogą być przeprowadzane na przykład poprzez wystosowanie do strony wezwania wraz z pouczeniem. Celem takiego wezwania bywa często próba wyjaśniania przez organ administracji publicznej, o jaką dokładnie czynność procesową stronie chodzi (na tle zaistniałej sytuacji procesowej) oraz przedstawienie ewentualnych dla danego przypadku następstw prawnych. Brzmi skomplikowanie? A to dopiero początek!

Jak wynika z art. 50 KPA, organ administracji publicznej może wzywać nas do udziału w podejmowanych czynnościach oraz do składania wyjaśnień lub zeznań. Wyjaśnienia takie mogą być składane na piśmie lub przez pełnomocnika. W przypadkach, gdy jest to niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy lub do wykonania czynności urzędowych, możemy być zmuszeni do osobistego stawienia się w urzędzie.
Wezwanie jest czynnością procesową zarezerwowaną dla organu administracyjnego. Jest to zarówno czynność typowo techniczna – wywołuje skutki prawne samym faktem jej wykonania (sporządzenia), jak i swoisty nakaz, który wskazuje adresatowi wezwania określone zachowanie, jakie powinien podjąć.

Zawiadomienie i jego charakter prawny

Zacznijmy od tego, że w żadnym wypadku nie należy mylić wezwania z zawiadomieniem administracyjnym. Zawiadomienie ma na celu poinformowanie określonej osoby przez organ administracji publicznej o czynnościach zamierzonych w toku postępowania. Nie oznacza to jednak, że adresat ma obowiązek w tych czynnościach brać udział. W przypadku zawiadomienia nie ma też możliwości stosowania środków przymusu wobec osoby, która, mimo otrzymania zawiadomienia, nie wzięła udziału w określonej czynności postępowania. Stąd też podstawowa różnica pomiędzy zawiadomieniem a wezwaniem tkwi w informacyjno-prawnym charakterze pisma. Z wezwania wynika konieczność do wykonania określonej czynności, natomiast w przypadku zawiadomienia mamy do czynienia jedynie z powiadomieniem o jej przeprowadzeniu przez organ administracji publicznej.

Administracja i szkodliwość jej nieznajomości

Rozpoznawanie urzędowych pism i wiedza dotycząca różnic pomiędzy nimi to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Wiedza z zakresu administracji powoli staje się warunkiem koniecznym do swobodnego poruszania się we współczesnym świecie. Mimo deklaracji kolejnych rządów, krzywa zatrudnienia w sektorze administracji publicznej stale rośnie. Przyczyniło się do tego członkostwo w Unii Europejskiej, coraz bardziej skomplikowane prawo oraz pojawiające się co chwila projekty rządu, które wymagają obsługi przez wykwalifikowaną kadrę. Biorąc pod uwagę powyższe, nie może dziwić fakt, że administracja należy do najczęściej wybieranych kierunków studiów. Co warte podkreślenia, absolwenci administracji nie są wcale skazani jedynie na pracę w sektorze publicznym. Coraz więcej przedsiębiorstw i wielkich korporacji nie jest w stanie funkcjonować bez solidnego wsparcia ze strony specjalistów od administracji.

Mówi się, że nieznajomość prawa szkodzi. Okazuje się jednak, że nieznajomość administracji może szkodzić jeszcze bardziej.

Artykuł powstał przy współpracy z: www.prawowroclaw.edu.pl