Śledź nas na:


Jak poprawnie wystawić korektę faktury?

Podatnik, który dostarcza towar lub świadczy usługę na rzecz drugiego podatnika ma obowiązek wystawić dla niego fakturę. Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą dostawę towarów czy też świadczenia usług dla innego podatnika. Faktura powinna być wystawiona prawidłowo zarówno pod względem formalnym i rachunkowym, jak i odzwierciedlania rzeczywistego przebiegu transakcji.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której zostanie zauważony błąd – zarówno w fakturze wystawianej jak i otrzymanej – należy go niezwłocznie poprawić. Gdy wykryta pomyłka jest drobna wystarczy wystawić notę korygującą. W przypadku poważniejszego błędu, niezbędne jest wystawienie faktury korygującej – zgodnie z art. 106j ustawy o VAT.

 

 


 
 

Przypadki, w których należy wystawić fakturę korygującą:

 • obniżka ceny po dokonaniu sprzedaży,
 • zwrot towarów i opakować (podatnikowi),
 • zwrot nabywcy części lub całej zapłaty otrzymanej przed sprzedażą,
 • podwyżka ceny,
 • pomyłka w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej powinna ona zawierać następujące informacje:

 • wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub wyraz „KOREKTA”
 • numer kolejny i data wystawienia
 • dane z faktury, której dotyczy faktura korygująca:
 • przyczyny korekty
 • jeżeli korekta zmienia podstawę opodatkowania lub kwotę podatku należnego – to kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego z uwzględnieniem podziału na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej
 • prawidłowa treść pozycji korygowanych (w innych przypadkach niż gdy korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego).

Gdy podatnik udziela opustu albo obniża cenę w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług świadczonych wobec jednego odbiorcy w danym okresie faktura korygująca powinna wskazywać dodatkowo okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka. Może natomiast nie zawierać danych zawartych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy VAT - numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 10b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, jeśli taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Wystawienie faktury korygującej służy podaniu właściwych i zgodnych z rzeczywistością informacji w postaci odpowiednich i prawidłowych kwot oraz innych danych świadczących o rzetelności dokumentu. Pozwala naprawić powstałe wcześniej niedopatrzenia, które również się zdarzają. Jest również dowodem na to, że zarówno wystawca jak i nabywca są żywo zainteresowani transakcją, są w stanie zauważyć nieprawidłowości. Chęć ich poprawienia potwierdza fakt poważnego traktowania drugiej strony transakcji i dobrze rokują na przyszłość, jeśli chodzi o ponowne transakcje kupna-sprzedaży.

Poradę dostarczył serwis Faktury.pl umożliwiający rozliczanie faktur i stanów magazynowych online.