Śledź nas na:


Tłumacz przysięgły – jak nim zostać, czym się zajmuje, ile zarabia?

Biegle znasz język obcy i na poważnie rozważasz działalność w zawodzie tłumacza przysięgłego? Nie wiesz jednak, jakie kryteria musisz spełnić, z czym się wiąże ta profesja i na jakie zarobki możesz liczyć? Wszystkie interesujące cię informacje znajdziesz poniżej.

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły i jakie ma obowiązki?

Tłumacz przysięgły to osoba, która tłumaczy pisma urzędowe, dokumenty procesowe, odpisy, akty itp. Zdobyte uprawnienia pozwalają mu także sprawdzać i poświadczać tłumaczenia przygotowane przez inne osoby. Przekładów może dokonywać zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej w obu kierunkach: z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. Zlecenia realizuje nie tylko na rzecz organów państwowych, ale i podmiotów prywatnych.

Tłumacz przysięgły zobowiązany jest opatrzyć każdy przygotowany dokument pieczęcią lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dotyczy dokumentów w wersji elektronicznej), informacją o tym, czy tłumaczenie zostało wykonane na podstawie oryginału czy kopii, jak również podać pozycję pod jaką dokument odnotowano w repertorium. Z racji specyfiki zawodu każdy tłumacz przysięgły zobligowany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych danych, w których posiadanie wszedł w trakcie realizacji zlecenia.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Proces, jaki musi przejść kandydat na tłumacza przysięgłego, zawsze wygląda tak samo. Język, w jakim tłumaczysz, nie ma żadnego znaczenia dla jego przebiegu. W zależności od tego, którym językiem operujesz, po uzyskaniu stosownych uprawnień możesz pracować np. jako tłumacz przysięgły francuskiego w Krakowie albo tłumacz przysięgły języka włoskiego np. we Wrocławiu.

Tłumaczem przysięgłym można zostać tylko, jeśli spełnia się konkretne wymogi i zda dwuczęściowy egzamin (pisemny i ustny) z tłumaczenia w dwóch kierunkach: z języka polskiego na obcy i odwrotnie przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Na egzamin należy zapisać się w Ministerstwie Sprawiedliwości i, aby móc do niego przystąpić, trzeba uiścić opłatę w wysokości 800 zł. Płatności dokonuje się po wyznaczeniu terminu, o którym kandydat dowiaduje się, najczęściej pisemnie, nie później niż 21 dni przed datą egzaminu. Za pozytywny wynik uznaje się zdobycie 150 punktów na 200 możliwych z każdej części egzaminu. W przypadku uzyskania negatywnej oceny za rok można podejść do egzaminu powtórnie.

Po zaliczeniu egzaminu przychodzi czas na formalności. By móc wykonywać zawód tłumacza przysięgłego należy uzyskać wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Konieczne jest także ślubowanie w jego obecności. Kandydat sam wnioskuje o dokonanie wpisu na listę, a po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku stawia się w wyznaczonym terminie u ministra w celu wypowiedzenia roty i otrzymania świadectwa potwierdzającego uzyskanie kompetencji.


Warunki, które musi spełnić kandydat na tłumacza przysięgłego

Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba z obywatelstwem polskim albo obywatelstwem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej bądź EFTA. Do tego kandydat musi biegle znać język polski i nie być karanym, w tym za przestępstwa skarbowe czy gospodarcze. Poza tym wymaga się, aby przyszły tłumacz przysięgły miał pełną zdolność do czynności prawnych i uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu.

Ile zarabia tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to urzędnik państwowy, dlatego wysokość jego wynagrodzenia reguluje polskie prawo. W Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. jasno określono stawki za tłumaczenie strony rozliczeniowej. Wysokość stawek uzależniona jest od kierunku przekładu i języka, w jakim jest ono wykonywane. Stawki za tłumaczenie z języka polskiego na język obcy są nieco niższe niż za przekład z języka obcego na język polski. Sporo zależy też od języka obcego, w jakim się przekłada – im jest on mniej popularny, tym cena jest wyższa.

Aktualnie stawki za stronę tłumaczenia na język polski wynoszą od 23 zł do 33,61 zł. Stawka 23 złote ma zastosowanie w przypadku tłumaczeń z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. Natomiast najwyższą kwotę za stronę płaci się za przekład z języka pozaeuropejskiego, którego użytkownicy posługują się alfabetem niełacińskim lub ideogramami.

Z kolei koszt za stronę tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oscyluje między 30,07 zł a 49,54 zł, gdzie najniższa stawka dotyczy tłumaczeń na język angielski, niemiecki, rosyjski i francuski, a najwyższa odnosi się do tłumaczeń na język pozaeuropejski, w którym korzysta się z alfabetu niełacińskiego lub ideogramów.

Informacje na temat wszystkich stawek, także tych za tłumaczenia z/na inny język europejski lub łaciński oraz z/na język pozaeuropejski posługujący się łacińskim alfabetem znajdziesz we wspomnianym rozporządzeniu. Na koniec warto jeszcze dodać, że stawki za tłumaczenia realizowane w trybie przyśpieszonym rosną o 100%.