Śledź nas na:


Na czym polegają programy fundacji edukacyjnych? Sprawdź.

Fundacje wspierające edukację poprzez swoje inicjatywy starają się usprawniać i udoskonalać polską oświatę, oferując pomoc w realizacji procesu nauczania szkołom różnych szczebli oraz tworzącym je nauczycielom i uczniom. Wsparcie to może przybierać różnorodne formy: począwszy od budowania platform dialogu, przez stypendia dla uczniów i studentów, po granty dla szkół finansujące konkretne projekty edukacyjne.
 

 
W jaki sposób działają fundacje wspierające naukę?

Niektóre fundacje edukacyjne koncentrują swoją działalność na jednym ściśle sprecyzowanym celu, inne, zgodnie ze swoją misją, starają się wspierać szkoły w możliwie szerokim zakresie, tworząc programy o różnorodnym charakterze i dedykowane różnym beneficjentom. Jak bardzo kompleksowa i gruntownie przemyślana może być pomoc organizowana przez fundacje edukacyjne, pozwala zrozumieć aktywność Fundacji EFC – inicjatora kilku unikatowych programów wsparcia szkół i społeczności zaangażowanej w sprawy nauki. Fundacja edukacyjna EFC drogowskazami swojej działalności uczyniła wyrównanie dostępu do dobrej edukacji, promowanie dobrych praktyk edukacyjnych oraz wzbogacenie procesu nauczania o kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich. Sztandarowe programy Fundacji nastawione są właśnie na realizację celów związanych z tymi obszarami systemu oświaty.
 

Program grantowy dla szkół – Edukacja Inspiracja

Granty dla szkół przyznawane poprzez Program Edukacja Inspiracja wsparły już realizację ponad stu projektów edukacyjnych w całym kraju. Fundusze w ramach tego projektu grantowego co rok trafiają do nauczycieli – innowatorów, zainteresowanych wszechstronnym rozwojem swoich podopiecznych i odkrywaniem drzemiącego w nich potencjału oraz wzbogaceniem swojego warsztatu zawodowego. W ramach Programu Edukacja Inspiracja przyznawane są granty dla nauczycieli szkół podstawowych z małych miast, bo tam pedagodzy borykają się zwykle z największymi trudnościami w swojej pracy. Fundacja EFC finansując autorskie projekty nauczania, dąży do tego, by tych ograniczeń było jak najmniej, a młodzież spoza wielkich metropolii mogła uczestniczyć w procesie edukacji na miarę XXI wieku.
 

Program Stypendialny Horyzonty

Stypendia dla uczniów fundowane przez EFC w ramach Programu Horyzonty pozwalają młodzieży z mniejszych miejscowości na śmielsze kroki przy wyborze szkoły ponadpodstawowej. Dzięki pomocy finansowej otrzymywanej od Fundacji i opiece  koordynatorów Programu uczniowie mogą podjąć naukę w liceach i technikach zlokalizowanych w większych miastach i rozwijać swoje pasje w placówkach szkolnych, oferujących większe możliwości, np. szerszy wybór kierunków kształcenia. W ramach pomocy stypendialnej Fundacja zapewnia ponadto m.in. mieszkanie w bursie wraz z wyżywieniem, dodatkowe lekcje języka angielskiego, wakacje letnie i zimowe, uczestnictwo w bogatej ofercie warsztatów i zajęć dodatkowych.
 

Pozostałe inicjatywy Fundacji EFC wspierające edukację

Najaktywniej działające fundacje pomagające szkołom nie ograniczają swoich pomysłów do finansowania stypendiów i grantów, ale starają się inspirować ludzi odpowiedzialnych za edukację do rozwoju, zachęcać ich do podejmowania wysiłku, a także doceniać tych, którzy swoją pracą przyczyniają się do pozytywnych zmian w polskiej szkole. Tak działa również Fundacja EFC, czego wyrazem są takie jej inicjatywy, jak Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego, wyróżniająca autorów publikacji na temat edukacji czy Nagroda im. Ireny Sendlerowej przyznawana pedagogom zaangażowanym w kształcenie postaw otwartości i tolerancji.