Śledź nas na:


Kto powinien złożyć roczne rozliczenie PIT 37 ?

Trwa okres składania zeznań podatkowych za poprzedni rok podatkowy, czyli 2016. Na pewno wielu z nas zastanawia się, jak co roku, który z dostępnych formularzy PIT powinien wypełnić. A każdy, kto osiągnął dochód w 2016 roku ma obowiązek przekazania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji informującej o wysokości osiągniętych dochodów oraz o wysokości należnego podatku.

Wszystkie osoby rozliczające się z fiskusem indywidualnie, łącznie ze współmałżonkiem lub na zasadach określonych dla podatników samotnie wychowujących dzieci powinny złożyć roczne rozliczenie PIT 37 lub ePIT 37.To najczęściej składany PIT, przeznaczony dla osób, których zeszłoroczne przychody były opodatkowane na zasadach ogólnych w oparciu o skalę podatkową 18% lub 32%. Przychody te uzyskane były za pośrednictwem płatnika (pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS lub KRUS), który w ciągu roku pobierał z wynagrodzenia podatnika zaliczki na podatek oraz przekazywał składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. PIT 37 to formularz przeznaczony również dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w innym należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, i których przychody opodatkowane są przy zastosowaniu skali podatkowej.

Źródło informacji koniecznych do rocznego rozliczenia PIT 37

Każdy pracodawca ma obowiązek przekazania podatnikowi do 28 lutego 2017 r. informacji o wysokości uzyskanych przez niego przychodów, wysokości zaliczek odprowadzonych na poczet podatku oraz składkach przekazanych na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Do najczęściej wysyłanych druków należy PIT-11 i to on jest źródłem informacji, niezbędnych podatnikowi gdy robi rozliczenie PIT 37. Wszystkie kwoty zawarte w PIT-11 należy przenieść do odpowiednich pól w PIT 37.

W jakiej formie można składać rozliczenie PIT 37?

Podatnik ma kilka możliwości dostarczenia wypełnionej deklaracji PIT 37 do właściwego urzędu skarbowego:

  • osobiste dostarczenie druku deklaracji PIT 37 i złożenie jej we właściwym urzędzie skarbowym
  • wysłanie druku deklaracji PIT 37 za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym.
  • wysłanie pocztą wypełnionego w internecie i wydrukowanego formularza e PIT 37
  • wysłanie wypełnionego online formularza e PIT 37 przez Internet

Rozliczenie PIT 37 daje także możliwość skorzystania z wielu odliczeń obniżających nasze zobowiązanie podatkowe względem fiskusa i dołączenia właściwych dla załączników. Do formularza PIT-37 można dołączyć załącznik PIT-D, w którym wykażemy ulgi mieszkaniowe oraz załącznik PIT-O, w którym odliczymy pozostałe ulgi, w tym między innymi z tytułu przekazanych darowizn, ulgę na dzieci, ulgę internetową.

Kiedy upływa termin złożenia PIT 37?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, że wszyscy podatnicy bez wyjątku, mają obowiązek złożenia swoich rocznych zeznań podatkowych terminie. Dla deklaracji PIT 37, a także PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 to ostatni dzień kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W 2017 r. to 2 maja. Nie mamy obowiązku płacenia podatku w tym samym dniu, co rozliczenie PIT 37. Deklarację możemy złożyć w lutym, a podatek zapłacić dopiero przed 30 kwietnia.

Artykuł powstał we współpracy z portalem PITax.pl Łatwe podatki, oferującym nie tylko możliwość bezpłatnego rozliczenia podatku PIT, ale także dostęp do ogromnej bazy wiedzy podatkowej i pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.

Program PIT od PITax.pl Łatwe podatki dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych udostępniany jest nieodpłatnie organizacjom pozarządowym w celu wsparcia w zbiórce 1% podatku dochodowego na ich rzecz. Zapraszamy do przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację.