Śledź nas na:


Jak poradzić sobie z agresywnym uczniem w klasie dziecka? Skarga do dyrektora szkoły

Szkoła to duża społeczność, składająca się przede wszystkim z uczniów. Ma to swoje jasne, ale i ciemne strony. Nauczyciele nie zawsze dostrzegają rozgrywające się na szkolnych korytarzach dramaty. Tymczasem wiele dzieci czuje się zagrożonych, nieakceptowanych, wykluczonych. Jako rodzic możesz – a nawet powinieneś – temu zaradzić. Podstawą jest sporządzenie prawidłowego pisma do dyrektora szkoły – skargi rodziców na ucznia, który stanowi zagrożenie dla innych.

 

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia – wzór skargi

Właściwym rozwiązaniem w sytuacji występowania zagrożenia w szkole jest skarga do dyrektora szkoły na ucznia. Takie pismo powinno mieć odpowiednią konstrukcję, spełniać wymogi formalne i zawierać wszelkie niezbędne elementy. To dlatego warto zadbać o to, by zostało sporządzone na podstawie odpowiedniego wzoru.


Taki wzór można pobrać za drobną opłatą, uzupełniając pismo jedynie o wszystkie konieczne dane. Do pisma warto też załączyć takie elementy, jak: notatniki służbowe z interwencji policyjnych czy też obdukcje lekarskie (jeżeli takowe miały miejsce).


Możliwe, iż podejmowane były próby łagodzenia sytuacji za pomocą konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W piśmie należy podkreślić fakt, iż dotychczasowe próby rozwiązania sytuacji nie przyniosły żadnych efektów.

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków przez dyrektora szkoły

Nasuwa się pytanie: czy dyrektor szkoły jest zobowiązany, by odpowiedzieć na pismo rodzica? Wielu rodziców obawia się, że taka pisemna skarga będzie nieskuteczna. Jest wprost przeciwnie – dyrektor szkoły musi zapoznać się z pismem i na nie odpowiedzieć.


Przepisy, które o tym traktują, zawiera procedura rozpatrywania skarg w statucie szkoły. Szkoła należy do organów samorządowych jednostek organizacyjnych. Kwestie te uregulowane są więc też nadrzędnym dokumentem, a mianowicie: rozporządzeniem Rady Ministrów z 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 ze zm.).


Dyrektor ma 7 dni na sporządzenie odpowiedzi na pismo rodziców.

Skuteczność skargi na ucznia

Podstawowym obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa – tak podczas lekcji, jak i na przerwach czy w czasie tak zwanych okienek. Bardzo często zdarza się, że nauczyciele nie dostrzegają problemów pojedynczych uczniów. Tymczasem dziecko cierpi, czuje się zagrożone i doświadcza przemocy (może być ona zarówno fizyczna, jak i psychiczna).

Konkretne działania ze strony władz szkoły podejmowane są najczęściej dopiero wtedy, gdy rodzice mający zastrzeżenia do zachowania jakiegoś ucznia zareagują w stanowczy sposób. To dlatego należy jak najszybciej reagować.

Może się zdarzyć, że odpowiedź dyrektora placówki nie będzie satysfakcjonująca. Kolejne kroki należy wówczas skierować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą (kuratorium oświaty).

Skutki takiej skargi uzależnione są w dużej mierze od rodziców agresywnego ucznia. Sprawę ułatwia współpraca z ich strony. Dyrekcja może zaproponować wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, a nawet indywidualny tok nauczania. W ostateczności uczeń może zostać przeniesiony do innej placówki.

Bardzo często podejmowana jest terapia psychologiczna, a nawet psychiatryczna (z zastosowaniem leków wyciszających). Takie kroki mogą doprowadzić do pozytywnych skutków, ujawniając na przykład chorobę czy zaburzenie, z jakim zmaga się agresywny uczeń.

Oczywiście najważniejszą kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom przebywającym w szkole. Jeśli zatem rodzice ucznia, na którego złożono skargę, nie współpracują – wówczas dyrektor zawiadamia o sprawie sąd rodzinny. O dalszych losach ucznia decyduje zatem sąd po rozpoznaniu sprawy.